Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Obchodné podmienky služby www.webana.sk pre kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom nákupu služby na www.webana.sk.

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom služby www.webana.sk (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je nákup služby prostredníctvom aplikácie www.webana.sk. 

2. Predávajúcim a prevádzkovateľom aplikácie www.webana.sk je spoločnosť:

Digital zone s.r.o., SNP 524/2, 90301 Senec, IČO: 53 599 276, DIČ: 2121427913

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 150620/B

Email: info@webana.sk, tel.: +421 914 276 249

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI )

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P,O,Box 29, 827 99 Bratislava

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

http:/ www.soi.sk

tel. č. 037/7720 001

3. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.

4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

5. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

6. Podnikateľom sa rozumie:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

7. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

8. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté v aplikácií www.webana.sk ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá službu prezentovanú na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii služby.

9. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok 2

Postup pri objednávaní

1. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek cenový balíček služby, ktorý je uvedený na internetovej stránke a v aplikácií www.webana.sk. Jednotlivé balíčky si môže kupujúci objednať na základe mesačnej alebo ročnej fakturácie.  Kupujúci môže svoje predplatné kedykoľvek zrušiť. Zaplatené funkcie môže naďalej využívať do skončenia fakturačného cyklu. 

Po zadaní platobnej metódy (platobná karta) a fakturačných údajov kupujúci po prejdení do ďalšieho kroku súhlasí s uložením platobnej metódy a fakturačných údajov v službe webana.sk. 

Vytvorenie objednávky je podmienené vyplnením všetkých údajov v tlačive objednávky a odsúhlasením, že sa kupujúci oboznámil s týmito obchodnými podmienkami. Tieto údaje budú použité pre internú potrebu predávajúceho a predávajúci ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Kupujúci zatlačením tlačidla Zaplatiť potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Po zaplatení objednávky kupujúci autorizuje službu webana.sk na opakované účtovanie poplatku za služby z nastaveného spôsobu platby. Svoje Predplatné môže kupujúci kedykoľvek zrušiť. 

Článok 3

Zrušenie objednávky

1. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 14 dní od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Zaplatená suma bude kupujúcemu v plnej výške vrátená (refundovaná) na platobnú kartu, z ktorej bola služba zaplatená.

2. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis názov objednanej služby. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

Článok 4

Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje:

a) dodať na základe akceptovanej objednávky službu v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov uvedených na stránke predávajúceho.

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodanú službu.

Článok 5

Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednanú službu, skontrolovať kompletnosť služby a v prípade akýchkoľvek zistených vád postupovať podľa čl. 7 ods. 8 týchto obchodných podmienok a bezodkladne informovať predávajúceho,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

2. Kupujúci má právo na dodanie služby v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení objednávky.

3. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Článok 6

Platobné podmienky

1. Nie sme platcami DPH

2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu služby dohodnutú v kúpnej zmluve (ďalej len „kúpna cena“) formou platby platobnou kartou v pokladni aplikácie www.webana.sk.

3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v lehote určenej v kúpnej zmluve.

Článok 7

Odstúpenie od zmluvy

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nedostupnosti služby alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať službu zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v aplikácií www.webana.sk. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú platbu za službu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to v plnej výške vrátením (refundovaním) na platobnú kartu, z ktorej bola služba zaplatená.

2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia služby. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty službu odskúšať.

3. Služba sa považuje za prevzatú kupujúcim okamihom zaplatenia služby (zaplatená služba je ihneď sprístupnená kupujúcemu).

4. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

5. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy emailom na adrese info@webana.sk.

6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

7. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy.

8. Kupujúci je povinný skontrolovať funkcionalitu služby pri jej doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že služba nefunguje tak ako má, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke služby www.webana.sk.

2. V prípade, ak bola kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akékoľvek jej zmeny alebo dodatky musia byť urobené v písomnej forme.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ.

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Riešenie právnych sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

Slovenská obchodná inšpekcia :

Príslušnosť: vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. b) zákona spory, pre ktoré nie je príslušný ani Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ani Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb :

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27-Odbor výkonu dozoru tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104 10 fax č. 02/58272 170

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad , Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad info@sospotrebitelov.sk http://www.sospotrebitelov.sk/ 052 2861300, 0944 533 011

Rieši všetky druhy spotrebiteľských sporov

OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov : Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad helena.mezenska@ombudspot.sk http://www.ombudspot.sk/ 0908 327 464

Rieši spory s výnimkou tých, z oblasti – organizovaných zájazdov a dovolenkových služieb – služieb leteckých dopravných služieb – ochrany práv cestujúcich v námornej doprave – internetového obchodu, pri predaji tovarov a služieb cez internet – ochrany práv pri poskytovaní finančných služieb.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Digital zone s.r.o. považuje vaše súkromie za veľmi dôležité. Vaše osobné údaje preto spracovávame a uchovávame bezpečným spôsobom v súlase so všobecným nariadením o ochrane osobných údajov. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vám vysvetlíme, aké informácie zhromaždujeme a prečo. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov v službe www.webana.sk, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@webana.sk.

Služba webana.sk podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zároveň podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov je povinná transparentne informovať návštevníkov stránok www.webana.sk o tom, aké osobné údaje ukladáme, prechovávame a zároveň informovať o tom, za akým účelom tak robíme.

1. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.webana.sk, spracováva na webovej stránke www.webana.sk tieto osobné údaje:

 • Fakturačné údaje - meno, názov firmy, adresa, mesto, PSČ
 • E-mailovú adresu
 • Telefónne číslo
 • Číslo platobnej karty

Bez týchto informácií nie sme schopní zaregistrovať váš účet v službe www.webana.sk alebo spracovať vašu platbu.

2. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.webana.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré využíva na tieto účely:

 • Základnú funkčnosť webovej stránky

3. Zbieranie súborov cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie osobných údajov je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

4. Webové stránky internetového obchodu www.webana.sk je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje sťahovať súbory cookies. Takýto režim sa dá nastaviť v rámci nastavenia Vášho internetového prehliadača, alebo je možné proti sťahovaniu súborov cookies námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok www.webana.sk. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Niektoré funkcie našej webovej stránky bez súborov cookies nemusia fungovať správne.

Zhromaždené údaje sú spracované ďalšími spracovateľmi kvôli platbe a faktúrácií:

Stripe, Inc., 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States

Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov:

 • Zrušiť zasielanie obchodných oznámení
 • Vznesenie námietky proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
 • Právo na požiadanie kópie spracúvaných osobných údajov
 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu údajov
 • Právo na zmazanie údajov
 • Právo na obmedzenie spracovania
 • Právo na prenositeľnosť údajov
 • Právo podať sťažnosť
 • Právo na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • Právo na podanie sťažnosti na Úrade pre ochranu osobných údajov

Každý používateľ môže svoj účet alebo webstránku vymazať. 

Odstránenie vášho účtu a webstránky je trvalé a odstránia sa kompletne všetky údaje s ním spojené.